Llegat Solidari

Cada vegada són més les persones que decideixen perllongar el seu compromís solidari amb l’eradicació de la pobresa i l’exclusió, així com promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos, en compliment de la missió institucional com acció de la comunitat cristiana.

Fer testament és la forma d’assegurar-te que quan no estiguis teus béns i el teu patrimoni, la teva herència, es distribuiran i faran servir segons el teu voluntat.

Si decideixes incloure a Càritas Diocesana de Terrassa en el teu testament,
és molt important fer constar les nostres dades identificatives.
Amb la teva decisió, contribuiràs a oferir el teu suport a qui més ho necessiti en el futur.

Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb el departament d’administració al carrer Duran i Sors nº11 de Sabadell,
al telèfon 931.433.984, escriure un correu electrònic a herencies@caritasdiocesanaterrassa.cat o omplir aquest formulari.

* Campos obligatorios

Preguntes freqüents

Què és un testament?

El testament és definit pel Codi Civil com la declaració de voluntat escrita d’una persona, testador, per la qual disposa el destí dels seus béns i obligacions, o part d’ells, per després de la seva mort.

I un llegat?

És l’acte mitjançant el qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part concreta dels seus béns o drets a una altra persona física o jurídica determinada.

És important destacar que comporta la limitació de no poder perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos.

Els llegats s’han d’atorgar obligatòriament mitjançant testament, indicant-ho en el mateix de forma expressa.

Què és una herència i com es divideix?

L’herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la mort d’una persona es transmet als successors i que, amb caràcter general, la llei divideix en tres parts.

És important assenyalar que s’ha de tenir en compte els drets forals de les diferents comunitats autònomes que contenen excepcions a la norma.

Es pot dividir en tres parts:

  • Terç de legítima: es reparteix entre els fills del testador a parts iguals. Si algun d’ells ha mort, heretaran els seus descendents per dret de representació, a parts iguals.
  • Terç de millora: el testador té certa disponibilitat sobre aquesta part a l’hora d’adjudicar. S’ha de repartir també entre els fills i descendents, però no necessàriament a parts iguals. Es pot beneficiar a uns fills davant d’altres. Si no hi ha testament, o aquest no diu res al respecte, el terç de millora se suma a la legítima i es reparteix a parts iguals entre els fills i descendents.
  • Terç de lliure disposició: el testador pot decidir amb absoluta llibertat la seva adjudicació a un familiar, un tercer o una persona jurídica.
Per què és recomanable fer testament?

Fer testament és recomanable perquè és un procediment senzill, econòmic i útil per decidir sobre la destinació del patrimoni i evitar així problemes a posteriori a familiars i cercles pròxims.

El testador, la persona que fa testament, pot ordenar els seus desitjos i saber que es compliran quan no hi sigui.

El notari assessora i informa a la persona interessada en fer testament en funció de les seves circumstàncies personals.

Què passa si no hi ha testament?

Si no realitzes testament, és la llei qui designa els hereus seguint un ordre de parentiu.

En cas que no hi hagi hereus i no s’hagi redactat testament, la llei designa com a hereu a l’Estat.

És necessari redactar testament per a incloure a Càritas a l'herència?

Sí, les herències i els llegats s’han d’atorgar mitjançant testament davant notari i indicar-se de forma expressa.

Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades identificatives. Convé identificar l’entitat amb Nom, CIF i Direcció ja que Càritas és una confederació formada per 70 Càritas Diocesanes i els Serveis Generals.

Puc modificar el meu testament?

Sí, el testament es pot modificar tantes vegades com calgui. Simplement cal realitzar un de nou.

No existeixen límits legals respecte al nombre de canvis sobre el testament, es pot canviar tantes vegades com es vulgui.

Càritas ha de pagar impostos per les herències testades a fabor seu?

No, la part de l’herència a favor de Càritas no es veurà minvada per impostos, ja que, en ser una persona jurídica no està subjecta a l’impost de successions.

Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’impost de societats per ser una organització no lucrativa acollida a les exempcions fiscals recollides en la Llei 49/2002.

Com coneix Càritas que he testat a favor seu?

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat, en el moment que arribi al seu coneixement la mort del testador, a notificar el seu nomenament a les entitats no lucratives que apareguin en el mateix.

Si en el testament s’ha designat marmessor, aquest ha de notificar la seva designació a tots els beneficiaris del testament, ja que està obligat a complir la voluntat del testador.

Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, comparteix la teva decisió amb nosaltres. Volem agrair el teu compromís. És a més important per garantir el compliment de la teva voluntat. Tractarem la informació amb absoluta confidencialitat.

Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.

Mateo 6, 21