Campaña

Elles Som Nosaltres

Amb motiu del Dia Internacional De La Dona, volem visibilitzar les situacions d'exclusió que pateixen les dones que acompanyem.

Coneix la iniciativa i les nostres ambaixadores

Des de fa 75 anys acompanyem milers de dones a Espanya ia tot el món

Món rural

Les dones rurals som una quarta part de la població mundial i la meitat de la força de treball agrícola, on complim funcions clau. Tanmateix, patim de manera desproporcionada els múltiples aspectes de la pobresa i no disposem del mateix accés a terra, crèdits, materials o mercats que els homes.

Treballem per donar protagonisme a les dones com a agents de desenvolupament, garantir l’accés als recursos productius, enfortir les capacitats per fer activitats generadores d’ingressos i fomentar organitzacions cooperatives.

VÍDEO

Situacions de conflicte

Els conflictes i les situacions d’inestabilitat agreugen les pautes preexistents de discriminació contra dones i nenes, i ens exposen a més riscos de patir violacions de drets humans.

Càritas treballa a més de deu països afectats per un conflicte armat. Les nostres accions estan orientades a protegir els drets fonamentals i defensar la dignitat de les persones afectades, amb especial atenció a dones i nenes.

VÍDEO

VÍDEO

Lideratge indígena

Les dones indígenes rurals tenim accés limitat a béns i recursos malgrat ser claus en el desenvolupament de les nostres comunitats i famílies. Patim triple discriminació: per origen ètnic, per estar en situació de pobresa i per ser dones.

Desenvolupem programes d’enfortiment a més de 40 països. Optimitzem les activitats productives de les famílies perquè generin ingressos de manera autònoma. Millorem així l’accés de les dones als drets i la seguretat alimentària i nutricional.

VÍDEO

Víctimes de tràfic

El tràfic de persones és una realitat d’esclavitud al segle XXI i un dels delictes més comuns i que mou més quantitat de diners a tot el món, després del tràfic de drogues i d’armes. La tracta té una important dimensió de gènere, donat més del 70% de les víctimes som dones i nenes, en la immensa majoria amb finalitats d’explotació sexual.

A Cáritas Española comptem amb un servei d’atenció a dones en contextos de prostitució i víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual que desenvolupa diferents projectes.

VÍDEO

VÍDEO

Precarietat laboral

La bretxa salarial és d’un 10%, el salari mitjà anual femení va representar el 80,5% del masculí. Les dones patim segregació horitzontal —ocupació en sectors altament feminitzats, amb escàs reconeixement, remuneració i pitjors condicions—i vertical—sostre de vidre, concentració en nivells de baixa qualificació, escassa presència a llocs de direcció—.

Als programes d’ocupació de Càritas, més del 60% de les persones ateses som dones. Moltes en risc o situació d’exclusió amb poca formació i allunyades des de fa anys del mercat laboral o amb experiència únicament en ocupació de la llar.

Dones grans

Les dones grans del nostre país hem viscut circumstàncies econòmiques, polítiques i socials difícils. Dedicades sempre a les famílies i als altres, la situació actual d’Espanya és resultat en bona part del nostre treball i participació. Hem de contribuir a canviar la imatge d’inactivitat i altres estereotips, aprofitar les nostres potencialitats i fomentar la participació en els espais públics i de decisió.

Càritas acompanya més de 2.000 persones grans a 30 centres residencials, 12 centres de dia i gairebé 7.000 a través de projectes d’atenció al domicili. A més, la tasca diària de Càritas és possible gràcies a milers de dones. Dues de cada tres persones voluntàries a Càritas som dones i més de la meitat superem els 60 anys.

VÍDEO