Noticia04/08/2020

Ajut per a persones físiques a la contractació en l’àmbit de les cures de la llar

En la implementació de diferents mesures extraordinàries arran de la crisi derivada per la COVID19, el capítol 1 del Decret llei 25/2020 de 16 de juny preveu un ajut per a persones físiques que ofereixin un o dos contractes en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans o dependents, per a la creació de nova ocupació.

Aquesta subvenció serà de 2.685€ corresponents al cost de la quota de la seguretat social que ha d’abonar la persona contractant. El se cobrament es realitzarà en dos terminis: el 60% a l’inici del contracte (any 2020) i el 40% restant en la seva finalització (any 2021).

REQUISITS PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ
 • Ser major d’edat
 • Tenir residència legal i estar empadronat a Catalunya
 • Estar al corrent amb les seves obligacions amb hisenda i, si s’escau, la Seguretat Social
 • Tenir uns ingressos bruts familiars que es situïn entre aquests topalls:

MANUAL DE L’OCUPADOR

 • L’objecte del contracte ha de ser el treball de cura de persones grans o amb dependència amb l’àmbit familiar
 • El contracte ha de ser per un mínim de 12 mesos
 • El salari pactat ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional
 • La jornada de treball pot ser:
  • Jornada completa (40 hores setmanals)
  • Temps parcial, per un mínim de 10 hores setmanals (en aquest cas, caldrà acreditar més d’una contractació, de manera que superi el SMI i un mínim de 30 hores setmanals)
 • No pot haver estat donada d’alta a la Seguretat Social els darrers 2 anys
 • En cas que la persona contractada sigui estrangera en situació administrativa irregular:
  • Tenir empadronament a l’Estat espanyol per un mínim de 3 anys
  • Aportar certificació de no tenir antecedents penals (ni a l’Estat espanyol ni al país d’origen)
  • Acreditar arrelament social (INF02)

MANUAL DEL TREBALLADOR

PROCEDIMENT PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ
 • La presentació serà únicament electrònica! Per tant per poder-les sol·licitar cal que el sol·licitant disposi:
  • d’un DNI electrònic, o bé…
  • d’un certificat digital, o bé..
  • dirigir-se a alguna oficina de registre de l’Administració
 • A partir del moment en què s’obri el termini per sol·licitar les subvencions, caldrà presentar
  • Un formulari, que inclourà diverses declaracions jurades conforme el contractant compleix els requisits per accedir a les subvencions

LLISTAT DE PUNTS D’ATENCIÓ

 • Caldrà presentar el contracte de treball
 • A través de la PICA, l’Administració comprovarà el compliment d’altres requisits
 • En cas, que la persona contractada es tracti d’una persona en situació irregular, caldrà que faci els tràmits d’estrangeria (la SIMC donarà suport en el procés per tal d’intentar accelerar els tràmits)
 • Eventualment, presentació d’altra documentació
 • Abans de 3 mesos el contractant haurà de donar d’alta el treballador a la Seguretat Social
PREVISIÓ DE TERMINIS

Publicació de la convocatòria de les subvencions

Termini de 20 dies per presentar les sol·licituds

A mesura que es presentin les sol·licituds hi haurà la resolució provisional

 
ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

Totes les persones que compleixin els requisits tenen el mateix dret a la subvenció, per tant…

 • Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic.
 • Això vol dir, que en cas que s’esgotin els recursos, les sol·licituds que s’hagin presentat primer, tindran preferència.
Informació extreta de la Generalitat de Catalunya